Sastamalan Reserviupseerit ry:n säännöt

Yhdistyksen voimassaolevat säännöt on hyväksytty yhdistysrekisteriin maaliskuussa 2020; sitä ennen RUL:ssa ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 2019.

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Sastamalan Reserviupseerit ry., ja sen kotipaikka on Sastamalan kaupunki.

2 §

Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toiminta

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä tukea valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet
 • ohjaamalla ja tukemalla jäseniään henkisesti, aineellisesti ja tarvittaessa taloudellisesti
 • harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa
 • ylläpitämällä ja tukemalla sotilasperinteitä, sotilasperinteen keräämistä ja tallentamista

Yhdistys voi harjoittaa pienimuotoista kannatustuotteiden myyntiä sekä mainostilan myyntiä.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton eikä osallistu politiikkaan.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Entiset jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Varsinaiset jäsenet maksavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun tai kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vahvistaa. Ainaisjäsenmaksun maksuksi katsotaan myös jäsenen jollekin muulle Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistykselle aikaisemmin maksama ainaisjäsenmaksu.

6 §

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai käyttäytynyt upseerin arvolle sopimattomalla tavalla tai menettänyt upseeriarvonsa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi.

Yhdistyksen toimielimet

8 §

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokoukset

9 §

Yhdistyksellä on toimintavuosittain yksi varsinainen kokous:

vuosikokous, joka pidetään marraskuun 1. päivän ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana.

Kokouspaikan ja -ajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille henkilökohtaisella kirjeellä, sähköisillä menetelmillä tai vuosikokouksen tarvittaessa määräämässä sanomalehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

10 §

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan, asia ratkaistaan arvalla. 

Yhdistyksen kokouksessa kaikilla jäsenillä on äänioikeus.

11 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.
 3. Esitetään tilintarkastuskertomus.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
 5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet.
 11. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
 12. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.
 13. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen.
 14. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin.
 15. Päätetään siitä, missä sanomalehdessä sääntöjen 9.§:ssa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava.
 16. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23.§:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Hallitus

12 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. 

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olevat on mahdollista valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Sama puheenjohtaja voi toimia tehtävässään peräkkäin korkeintaan kuusi (6) toimikautta.

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

13 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä on läsnä. 

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

14 §

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

 1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
 2. Edustaa yhdistystä.
 3. Kutsua koolle yhdistyksen kokous sekä valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat.
 4. Panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset.
 5. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta.
 6. Huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta.
 7. Huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.
 8. Päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

15 §

Yhdistyksen uusien sääntöjen mukainen ensimmäinen tili- ja toimintakausi alkaa 1. tammikuuta 2009 ja päättyy syyskuun 30. päivänä 2009.

Uusi tili- ja toimintakausi alkaa siitä lähtien vuosittain aina lokakuun 1. päivästä lukien ja päättyy syyskuun 30. päivänä. Tilinpäätöksen on oltava valmis viimeistään lokakuun 20. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

16 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä 

sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka yhdistyksen hallitus on siihen oikeuttanut.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

17 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolmeneljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. 

Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.

18 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Molemmissa kokouksissa purkamista tulee kannattaa vähintään kolmeneljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

19 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle reserviupseeriperinne-säätiölle tai -yhdistykselle, jonka tarkoitus on tukea ja edistää vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

Sääntömuutoksen voimaantulo

20 § Sääntömuutos astuu voimaan päivämäärästä, jolla se on merkitty yhdistysrekisteriin.